Bahagian-Bahagian di JPM

Bahagian-Bahagian di JPM

BAHAGIAN INOVASI DAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

Fungsi
 • Mengkaji, merancang, mengurus dan membangunkan modal insan.
 • Melestarikan ekosistem organisasi yang kondusif melalui aktiviti inovasi.
Seksyen
 • Seksyen Pengurusan Sumber Manusia - Mohd Zulkarnain Bin Abd Kadir
 • Seksyen Pembangunan Organisasi & Pengurusan Perjawatan - Mohd Razif Bin Mahmood
 • Seksyen Pembangunan Sumber Manusia - Raja Saera Binti Raja Musa
 • Seksyen Pengurusan Inovasi & Dasar - Norazian Binti Salleh
 • Seksyen Pengurusan Prestasi - Syafini Binti Samsuddin
 • Seksyen Kualiti dan Penyelarasan - Farzana Binti Ahmad Riza
 • Seksyen Pengurusan Psikologi - Badrul Hisham Bin Abu Hani
 • Seksyen Penyelarasan dan Khidmat Sokongan - Zaiton Binti Mat Piah

BAHAGIAN PEMBANGUNAN

Fungsi
 • Merancang, menyelaras dan memantau pengurusan peruntukan perbelanjaan serta pelaksanaan projek-projek pembangunan JPM mengikut peraturan dan prosedur yang berkuat kuasa.
 • Memberi khidmat nasihat mengenai isu-isu pelaksanaan projek pembangunan kepada Jabatan/Agensi JPM.  

Seksyen

 • Seksyen Pembangunan - Mohd Firdaus Bin Abdul Aziz

BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

 Fungsi
 • Merancang, mengurus dan menyelaras penyediaan dan penyelenggaraan keperluan dan fasiliti pejabat, bangunan dan landskap.  
 • Merancang, mengurus, menyelaras dan menyedia kemudahan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) serta memberi khidmat nasihat berkaitan ICT.
 • Melaksana dan memberi khidmat nasihat serta sokongan dalam pengurusan rekod dan pendokumentasian, sistem keselamatan dan perkhidmatan perpustakaan.  
 • Memberi perkhidmatan yang berkesan dalam keurusetiaan mesyuarat, kebajikan dan sukan.
Seksyen
 • Seksyen Pentadbiran - Shobah Binti Jamil 
 • Seksyen Pengurusan Rekod - Norsuriaty Binti Awang Hassim
 • Seksyen Keselamatan - Mazlan bin Md Noor
 • Seksyen Pengurusan Teknologi Maklumat - Noor Haswani Binti Hassan
 • Seksyen Perpustakaan - Wan Rozaini Bin Wan Ibrahim
 • Seksyen Pengurusan Fasiliti - Nazri bin Darus

BAHAGIAN KEWANGAN

  Fungsi
 • Merancang, menyelaras, mengurus dan memantau penyediaan Bajet Mengurus Jabatan dan Agensi di bawah JPM (B06), melaksana dan menyelia perbelanjaan mengikut dasar, arahan, peraturan dan prosedur kewangan yang berkuat kuasa.
 • Merancang, mengurus, menyelaras dan memantau pengurusan aset alih Kerajaan di JPM.
  Seksyen
 • Seksyen Kewangan - Khairulizam Bin Othman
 • Seksyen Perolehan- Maizatusima Binti Judi
 • Seksyen Pengurusan Aset - Junaina Binti Johan

BAHAGIAN AKAUN

  Fungsi
 • Memberi perkhidmatan dalam pengurusan terimaan, bayaran, gaji, pinjaman, pendahuluan dan penyediaan maklumat kewangan dan perakaunan.
 • Mentadbir dan mengurus sistem perakaunan elektronik.
 • Memastikan kawalan dalaman urusan perakaunan wujud dan lengkap.
Seksyen
 • Seksyen Pentadbiran dan Kewangan - Maznah Binti Haji Taib
 • Seksyen Pemantauan - Masayu Binti Mustafa
 • Seksyen Perunding - Shahrul Adha Bin Md Shah
 • Seksyen Perakaunan Pengurusan - Aisah Kombos
 • Seksyen Bayaran - Norziana Binti Mat Sudin
 • Seksyen Teknologi Maklumat - Nik Afifah Binti Nik Abdul Rahman
 • Seksyen Akaun - Harozi Binti Kamaludin
 • Seksyen Dana - Arbaiyah Binti Abdullah

BAHAGIAN AUDIT DALAM

Fungsi

 • Merancang, melaksana serta melaporkan penemuan audit Jabatan/Agensi JPM
 • Memberi khidmat nasihat mengenai isu-isu pengurusan kewangan kepada Jabatan/ Agensi JPM.

Seksyen

 • Seksyen 1 (EPU/ICU/PTG/UPPA) - Zunaini Bin Alias

 • Seksyen 2 (APMM/BHEPMM/ESCOMM) - Mohd Anuar Bin Md Noh

 • Seksyen 3 (JPNIN/PKPKK/BAHAGIAN PENYELIDIKAN/ISTANA NEGARA/UKAS) - Badariah binti Abas

 • Seksyen 4 (BTN/PERMATA/ILKAP/SPK/LPKP SARAWAK/LPKP SABAH) - Farizah Binti Beram

 • Seksyen 5 (BAHAGIAN PERLINDUNGAN/SPRM/BPH) - Azmiza binti Mohd Khalid

 • Seksyen 6 (JAKIM/JAWI/JAWHAR/PEJABAT MUFTI/PPMBRR/BPA) - Khairul Anwar Bin Abdul Hanan

 • Seksyen 7 (MKN/APM/APBN) - Faizah Binti Abdullah

 • Seksyen 8 (MAHKAMAH PERSEKUTUAN/PARLIMEN/JKSM/MAHKAMAH SYARIAH WP) - Halimahton binti Abd Karim

 • Seksyen 9 (BHEUU/MdI/KABINET/SPA/MAMPU/PAJPM/JAN/UKSF/USF/PENASIHAT/UJKT/SMPKE/JBG/SUP SABAH/SUP SARAWAK/SPP/BIUPA/JP) - Kosong

 • Seksyen 10 (SEMUA JABATAN) - Wan Nur Syukurilah Binti Wan Hanafi

 • Seksyen Pentadbiran dan Keurusetiaan - Masrina binti Mohd Farid

 

         PENGAUDITAN

         JAWATANKUASA AUDIT

 ​        PAUTAN BERKAITAN AUDIT

 

 

UNIT KOMUNIKASI KORPORAT

Fungsi

 • Memastikan imej korporat JPM diurus dengan cekap;
 • Berperanan sebagai sekretariat aduan dan pengurusan perhubungan pelanggan JPM

Seksyen
 • Perancangan Komunikasi Dan Hal Ehwal Korporat  - Haji Muhamad Aszahari Bin Abdul Rahman
 • Perhubungan Awam dan Pengurusan Pelanggan – Hajah Nor Aini binti Rahli
Unit
 • Unit Pentadbiran

PEJABAT PENASIHAT UNDANG_UNDANG

Fungsi

 • Memastikan imej korporat JPM diurus dengan cekap;
 • Berperanan sebagai sekretariat aduan dan pengurusan perhubungan pelanggan JPM

Seksyen
 • Perancangan Komunikasi Dan Hal Ehwal Korporat  - Haji Muhamad Aszahari Bin Abdul Rahman
 • Perhubungan Awam dan Pengurusan Pelanggan – Hajah Nor Aini binti Rahli
Unit
 • Unit Pentadbiran

UNIT INTEGRITI

  Fungsi
 • Tadbir Urus - Memastikan tadbir urus yang terbaik dilaksanakan.
 • Pengukuhan Integriti - Memastikan pembudayaan, penginstitusian dan pelaksanaan integriti dalam organisasi.
 • Pengesanan dan Pengesahan :
 • a) Mengesan dan mengesahkan aduan salahlaku jenayah serta pelanggaran tatakelakuan dan etika organisasi serta memastikan tindakan susulan yang sewajarnya diambil. b) Melaporkan salahlaku jenayah kepada agensi penguatkuasaan yang bertanggungjawab.
 • Pengurusan Aduan - Menerima dan mengambil tindakan ke atas semua aduan/maklumat mengenai salahlaku jenayah serta pelanggaran tatakelakuan dan etika organisasi.
 • Pematuhan - Memastikan pematuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berkuatkuasa.
 • Tatatertib - Melaksanakan fungsi urus setia Lembaga Tatatertib.

UNIT PERUMAHAN PENJAWAT AWAM 1 MALAYSIA

Fungsi Perumahan Penjawat Awam 1Malaysia (PPA1M) adalah satu skim rumah mampu milik untuk penjawat awam yang akan dibina di lokasi-lokasi strategik di seluruh Malaysia yang menekankan kepada keselesaan dari aspek saiz, rekabentuk, kualiti, lokasi dan harga rumah yang bersesuaian bagi penjawat awam. Unit PPA1M, JPM bertindak sebagai Agensi Penyelaras dan Agensi Pelaksana Utama bagi Program PPA1M. Peranan Unit ini antara lain adalah seperti berikut:   a) ‘Single Point of Contact” untuk serahan cadangan projek PPA1M;   b) merancang, melaksana, menyelaras dan memantau pelaksanaan program PPA1M;   c) menganalisa cadangan projek berdasarkan kebolehupayaan projek dan kemampuan pembeli;   d) Urus Setia bagi Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal dan Kewangan PPA1M dan juga Mesyuarat Jawatankuasa Khas PPA1M.     Bagi projek-projek di Wilayah Persekutuan Putrajaya, pihak Perbadanan Putrajaya (PJC) bertindak sebagai Agensi Pelaksana yang akan bekerjasama dengan Unit PPA1M selaku Agensi Penyelaras.