Bahagian-Bahagian di JPM

Malay

Bahagian-Bahagian di JPM

BAHAGIAN INOVASI DAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

Fungsi
 • Mengkaji, merancang, mengurus dan membangunkan modal insan.
 • Melestarikan ekosistem organisasi yang kondusif melalui aktiviti inovasi.
Seksyen
 • Seksyen Pengurusan Sumber Manusia – Noryusran Bin Sairan
 • Seksyen Pembangunan Organisasi & Pengurusan Perjawatan – Norhadzirah Binti Mohd Nor
 • Seksyen Pembangunan Sumber Manusia – Jasrihana Binti Jaapar
 • Seksyen Pengurusan Inovasi & Dasar – Rosmida Binti Omar 
 • Seksyen Pengurusan Prestasi – Salmah Binti Shahidan
 • Seksyen Kualiti dan Penyelarasan - Farzana Binti Ahmad Riza
 • Seksyen Pengurusan Psikologi - Badrul Hisham Bin Abu Hani
 • Seksyen Penyelarasan dan Khidmat Sokongan – Maimun Binti Saban

BAHAGIAN PEMBANGUNAN

Fungsi
 • Merancang, menyelaras dan memantau pengurusan peruntukan perbelanjaan serta pelaksanaan projek-projek pembangunan JPM mengikut peraturan dan prosedur yang berkuat kuasa.
 • Memberi khidmat nasihat mengenai isu-isu pelaksanaan projek pembangunan kepada Jabatan/Agensi JPM.  

Seksyen

 • Seksyen Pembangunan - Mohd Firdaus Bin Abdul Aziz

BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

 Fungsi
 • Merancang, mengurus dan menyelaras penyediaan dan penyelenggaraan keperluan dan fasiliti pejabat, bangunan dan landskap.  
 • Merancang, mengurus, menyelaras dan menyedia kemudahan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) serta memberi khidmat nasihat berkaitan ICT.
 • Melaksana dan memberi khidmat nasihat serta sokongan dalam pengurusan rekod dan pendokumentasian, sistem keselamatan dan perkhidmatan perpustakaan.  
 • Memberi perkhidmatan yang berkesan dalam keurusetiaan mesyuarat, kebajikan dan sukan.
Seksyen
 • Seksyen Pentadbiran - Shobah Binti Jamil 
 • Seksyen Pengurusan Rekod - Norsuriaty Binti Awang Hassim
 • Seksyen Keselamatan - Mazlan bin Md Noor
 • Seksyen Pengurusan Aset - Nor Marini Binti Ibrahim
 • Seksyen Perpustakaan - Rosmieni Binti Che’ Mat
 • Seksyen Pengurusan Fasiliti - Khairul Nur Bin Osman

BAHAGIAN KEWANGAN

  Fungsi
 • Merancang, menyelaras, mengurus dan memantau penyediaan Bajet Mengurus Jabatan dan Agensi di bawah JPM (B06), melaksana dan menyelia perbelanjaan mengikut dasar, arahan, peraturan dan prosedur kewangan yang berkuat kuasa.
 • Merancang, mengurus, menyelaras dan memantau pengurusan aset alih Kerajaan di JPM.
  Seksyen
 • Seksyen Kewangan - Shahrul Kamal Bin Osman
 • Seksyen Kewangan dan Akaun - Siti Noor Baiti Binti Mustafa
 • Seksyen Urusetia Lembaga Perolehan - Noor Fazian Binti Dolah

BAHAGIAN AKAUN

  Fungsi
 • Meningkatkan kualiti perkhidmatan perakaunan yang dapat memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan.
 • Memantapkan sistem pengurusan maklumat perakaunan dan kewangan yang menepati keperluan pembuat keputusan.
 • Memastikan perkhidmatan perakaunan dan pengurusan maklumat kewangan dilaksanakan dengan cekap mengikut kehendak undang-undang, peraturan kewangan dan Piawaian Perakaunan Kerajaan yang berkuat kuasa
 • Menyempurnakan 98% bayaran dalam tempoh 4 hari kalendar dari tarikh terima baucar bayaran lengkap
Seksyen
 • Seksyen Perundingan – Khairudin Ali
 • Seksyen Pemantauan – Masayu Binti Mustafa
 • Seksyen Pentadbiran & Kewangan – Maznah Binti Taib
 • Seksyen Perakaunan Kewangan – Fredrick Gupong Ak Tawan
 • ​Seksyen Perakaunan Pengurusan – Maurice Takap

BAHAGIAN AUDIT DALAM

Fungsi

 • Merancang, melaksana serta melaporkan penemuan audit Jabatan/Agensi JPM
 • Memberi khidmat nasihat mengenai isu-isu pengurusan kewangan kepada Jabatan/ Agensi JPM.

Seksyen

 • Seksyen 1 (EPU/ICU/PTG/UPPA) - Zunaini Bin Alias

 • Seksyen 2 (APMM/BHEPMM/ESCOMM) - Mohd Anuar Bin Md Noh

 • Seksyen 3 (JPNIN/PKPKK/BAHAGIAN PENYELIDIKAN/ISTANA NEGARA/UKAS) - Mazli Bin Sharudin

 • Seksyen 4 (BTN/PERMATA/ILKAP/SPK/LPKP SARAWAK/LPKP SABAH) - Farizah Binti Beram

 • Seksyen 5 (BAHAGIAN PERLINDUNGAN/SPRM/BPH) - Kosong

 • Seksyen 6 (JAKIM/JAWI/JAWHAR/PEJABAT MUFTI/PPMBRR/BPA) - Khairul Anwar Bin Abdul Hanan

 • Seksyen 7 (MKN/APM/APBN) - Faizah Binti Abdullah

 • Seksyen 8 (MAHKAMAH PERSEKUTUAN/PARLIMEN/JKSM/MAHKAMAH SYARIAH WP) - Halimahton binti Abd Karim

 • Seksyen 9 (BHEUU/MdI/KABINET/SPA/MAMPU/PAJPM/JAN/UKSF/USF/PENASIHAT/UJKT/SMPKE/JBG/SUP SABAH/SUP SARAWAK/SPP/BIUPA/JP) - Azmiza binti Mohd Khalid

 • Seksyen 10 (SEMUA JABATAN) - Wan Nur Syukurilah Binti Wan Hanafi

 • Seksyen Pentadbiran dan Keurusetiaan - Masrina binti Mohd Farid

 

         PENGAUDITAN

         JAWATANKUASA AUDIT

 ​        PAUTAN BERKAITAN AUDIT

 

 

UNIT KOMUNIKASI KORPORAT

Fungsi 

 • Memastikan imej korporat JPM diurus dengan cekap;
 • Berperanan sebagai sekretariat aduan dan pengurusan perhubungan pelanggan JPM

 
Seksyen

 • Perancangan Komunikasi Dan Hal Ehwal Korporat  - Pauzan binti Ab Majid
 • Perhubungan Awam dan Pengurusan Pelanggan – Hajah Nor Aini binti Rahli

 
Unit

 • Unit Pentadbiran

PEJABAT PENASIHAT UNDANG_UNDANG

Fungsi
 • Memberi khidmat nasihat berkaitan perundangan kepada Jabatan/Agensi JPM.

 
Seksyen

 • Pejabat Penasihat Undang-Undang - Datuk Almalena Sharmila Binti Dato' Dr. Johan

UNIT INTEGRITI

  Fungsi
 • Tadbir Urus - Memastikan tadbir urus yang terbaik dilaksanakan.
 • Pengukuhan Integriti - Memastikan pembudayaan, penginstitusian dan pelaksanaan integriti dalam organisasi.
 • Pengesanan dan Pengesahan :
 • a) Mengesan dan mengesahkan aduan salahlaku jenayah serta pelanggaran tatakelakuan dan etika organisasi serta memastikan tindakan susulan yang sewajarnya diambil. b) Melaporkan salahlaku jenayah kepada agensi penguatkuasaan yang bertanggungjawab.
 • Pengurusan Aduan - Menerima dan mengambil tindakan ke atas semua aduan/maklumat mengenai salahlaku jenayah serta pelanggaran tatakelakuan dan etika organisasi.
 • Pematuhan - Memastikan pematuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berkuatkuasa.
 • Tatatertib - Melaksanakan fungsi urus setia Lembaga Tatatertib.
Seksyen
 • Seksyen Pengukuhan dan Pematuhan Integriti – Majdi Bin Mohamad Nor
 • Seksyen Tatatertib dan Pengesanan & Pengesahan - Norhafizah Binti Johar
 • Seksyen Aduan dan Tadbir Urus - Hazlina Binti Umardim
 • Seksyen Pentadbiran UIG - Khairul Hamizu Bin Yusof
 

UNIT PERUMAHAN PENJAWAT AWAM 1 MALAYSIA

Fungsi Perumahan Penjawat Awam 1Malaysia (PPA1M) adalah satu skim rumah mampu milik untuk penjawat awam yang akan dibina di lokasi-lokasi strategik di seluruh Malaysia yang menekankan kepada keselesaan dari aspek saiz, rekabentuk, kualiti, lokasi dan harga rumah yang bersesuaian bagi penjawat awam. Unit PPA1M, JPM bertindak sebagai Agensi Penyelaras dan Agensi Pelaksana Utama bagi Program PPA1M. Peranan Unit ini antara lain adalah seperti berikut:   a) ‘Single Point of Contact” untuk serahan cadangan projek PPA1M;   b) merancang, melaksana, menyelaras dan memantau pelaksanaan program PPA1M;   c) menganalisa cadangan projek berdasarkan kebolehupayaan projek dan kemampuan pembeli;   d) Urus Setia bagi Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal dan Kewangan PPA1M dan juga Mesyuarat Jawatankuasa Khas PPA1M.     Bagi projek-projek di Wilayah Persekutuan Putrajaya, pihak Perbadanan Putrajaya (PJC) bertindak sebagai Agensi Pelaksana yang akan bekerjasama dengan Unit PPA1M selaku Agensi Penyelaras.