Yayasan

Bil Nama  
1.

Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (YADIM)

2. Yayasan Ekuiti Nasional (YEN)  

3. Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam (YaPEIM) 

4. Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputera (YPPB) 

5.

Yayasan Waqaf Malaysia (YWM)