logo
tukarbahasa
faq
hubungi kami
maklumbalas
peta laman
carian

Bahagian-Bahagian di JPM

Fungsi
Merancang, mengkaji, meneliti dan memberi khidmat nasihat pembangunan organisasi dan pengurusan perjawatan Pentadbiran Am Jabatan Perdana Menteri (JPM) dan Jabatan/ Agensi di bawah JPM;

Merancang, mengurus dan melaksanakan segala urusan perkhidmatan dan pengurusan personel pegawai Pentadbiran Am JPM dan Jabatan/ Agensi di bawah JPM;

Merancang, mengurus dan menyelaras pengurusan kerjaya, pengiktirafan dan hubungan majikan pekerja di Pentadbiran Am JPM dan Jabatan/ Agensi di bawah JPM;

Merancang, menyelaras dan melaksanakan program pembangunan modal insan pegawai Pentadbiran Am JPM dan Jabatan/ Agensi di bawah JPM melalui program latihan/ kursus anjuran sektor awam dan swasta di dalam dan luar negara; dan

Merancang, menyelaras dan melaksanakan program psikologi dan kaunseling di Pentadbiran Am JPM dan Jabatan/ Agensi di bawah JPM.
Seksyen
SEKSYEN PEMANTAUAN PROJEK 1 & PENYELARASAN BAJET PEMBANGUNAN
 1. Menyelaras dan memantau pelaksanaan projek-projek pembangunan bagi jabatan/ agensi;
 2. Menyelaras permohonan projek, Notis Perubahan (NOC) bagi jabatan/ agensi;
 3. Membantu menyelaras semakan anggaran dan unjuran Belanja Pembangunan Tahunan bagi jabatan/ agensi di bawah JPM;
 4. Memantau pelaksanaan projek-projek RMK & Projek adhoc dibawah JPM.
 5. Menyelaras semakan anggaran dan unjuran Belanja Pembangunan Tahunan bagi semua jabatan/ agensi di bawah JPM;
 6. Mengurus permohonan kelulusan pindah peruntukan, agihan peruntukan dan permohonan tambahan peruntukan pembangunan bagi jabatan/ agensi di bawah JPM untuk dikemukakan kepada Agensi Pusat;
 7. Menyediakan bayaran baucar dan penyaluran waran;
 8. Menyediakan laporan perbelanjaan bulanan pembangunan bagi jabatan/ agensi untuk dikemukakan kepada Agensi Pusat; dan
 9. Menyelaras PFI I, II, IIA jabatan/ agensi
SEKSYEN PEMANTAUAN PROJEK 2, TANAH & PENSWASTAAN
SEKSYEN PENYELARASAN KEURUSETIAAN
SEKSYEN PENYELARASAN PIHAK BERKUASA KORIDOR
SEKSYEN PENTADBIRAN DAN KUALITI
Fungsi
 1. Merancang, mengurus dan menyelaras penyediaan dan penyelenggaraan keperluan dan fasiliti pejabat, bangunan dan landskap.
 2. Merancang, mengurus, menyelaras dan menyedia kemudahan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) serta memberi khidmat nasihat berkaitan ICT.
 3. Melaksana dan memberi khidmat nasihat serta sokongan dalam pengurusan rekod dan pendokumentasian, sistem keselamatan dan perkhidmatan perpustakaan.
 4. Memberi perkhidmatan yang berkesan dalam keurusetiaan mesyuarat, kebajikan dan sukan.
Seksyen
Fungsi
 1. Merancang, menyelaras, mengurus dan memantau penyediaan Bajet Mengurus Jabatan dan Agensi di bawah JPM (B06), melaksana dan menyelia perbelanjaan mengikut dasar, arahan, peraturan dan prosedur kewangan yang berkuat kuasa.
 2. Urus Setia Sistem Ez-Apply JPM - Kelulusan berbelanja bagi Harta Modal, Luar Negara, Kelulusan Kadar, Perolehan dan Luar Pejabat.
 3. Kawalan Urusan Pembayaran Gaji, Kontrak, Tuntutan dan Pesanan Tempatan.
 4. Kawalan Urusan Terimaan dan Hasil Kerajaan dan Akaun Amanah.
 5. Keurusetiaan Pengauditan Pengurusan Kewangan Secara Berkala.
Seksyen
Fungsi
 1. Meningkatkan kualiti perkhidmatan perakaunan yang dapat memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan.
 2. Memantapkan sistem pengurusan maklumat perakaunan dan kewangan yang menepati keperluan pembuat keputusan.
 3. Memastikan perkhidmatan perakaunan dan pengurusan maklumat kewangan dilaksanakan dengan cekap mengikut kehendak undang-undang, peraturan kewangan dan Piawaian Perakaunan Kerajaan yang berkuat kuasa
 4. Menyempurnakan 98% larian bayaran (payment run) dalam tempoh dua(2) hari bekerja daripada tarikh arahan pembayaran diperaku 2.
Seksyen
Fungsi
 1. Merancang, melaksana serta melaporkan penemuan audit Jabatan/Agensi JPM
 2. Memberi khidmat nasihat mengenai isu-isu pengurusan kewangan kepada Jabatan/ Agensi JPM.
Seksyen
Fungsi
 1. Memastikan imej korporat JPM diurus dengan cekap;
 2. Berperanan sebagai sekretariat aduan dan pengurusan perhubungan pelanggan JPM
Seksyen
Fungsi
 1. Memberi khidmat nasihat berkaitan perundangan kepada Jabatan/Agensi JPM.
Seksyen
Fungsi
 1. Memastikan tadbir urus yang terbaik dilaksanakan;
 2. Memastikan pembudayaan, penginstitusian dan pelaksanaan integriti dalam organisasi;
 3. Mengesan dan mengesahkan aduan salahlaku jenayah serta pelanggaran tatakelakuan dan etika organisasi serta memastikan tindakan susulan yang sewajarnya diambil;
 4. Melaporkan salahlaku jenayah kepada agensi penguatkuasaan yang bertanggungjawab;
 5. Menerima dan mengambil tindakan ke atas semua aduan/maklumat mengenai salahlaku jenayah serta pelanggaran tatakelakuan dan etika organisasi;
 6. Memastikan pematuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berkuatkuasa; dan
 7. Melaksanakan fungsi urus setia Lembaga Tatatertib.
Seksyen Pengukuhan dan Pematuhan
Seksyen Pengesanan & Pengesahan dan Tatatertib
Seksyen Aduan dan Tadbir Urus
Seksyen Pentadbiran
Fungsi
 1. Membangun, menyenggara dan memantau sistem aplikasi dan laman web yang menyokong fungsi dan operasi jabatan.
 2. Mengurus operasi dan infrastruktur rangkaian, pusat data dan keselamatan ICT jabatan.
 3. Menyedia dan menyenggara kemudahan perkakasan ICT dan khidmat sokongan teknikal.
 4. Menyelaras dan memantau permohonan perolehan, pembangunan dan pelaksanaan projek ICT.
 5. Mengemaskini, menyelia dan menguruskan pelaksanaan sistem perdana HRMIS dan sistem bersepadu iGFMAS di peringkat jabatan.
Seksyen
Fungsi
 1. Menyelaras dan mengurus hal-hal berkaitan Memorandum / Nota Jemaah Menteri Jabatan/ Agensi JPM
 2. Menyelaras jawapan / input / maklum balas Dewan Rakyat dan Dewan Negara
 3. Menyelaras jawapan / input / maklum balas Mesyuarat KSU/KP
 4. Urus setia Mesyuarat Utama JPM
  1. Mesyuarat Pengurusan JPM
  2. Mesyuarat Pengurusan TKSUK
  3. Mesyuarat TKSUK (Sabah & Sarawak)
 5. Menyelaras dan memudahcara penyediaan Pekeling Am / Surat Pekeliling Am daripada Jabatan / Agensi JPM
 6. Urusetia Mesyuarat Pelulus set data terbuka JPM
 7. Menggubal dan menyelaras dasar baharu dan menyemak semula dasar sedia ada jabatan/agensi di bawah JPM
 8. Mengawal selia Badan Berkanun Kerajaan dan Syarikat Milik Kerajaan di bawah JPM
 9. Merangka dan memantau pelaksanaan Pelan Strategik JPM
 10. Menyelaras dan memantau Kerangka Strategik kepada Outcome Based Budget (OBB) JPM
 11. Menyelaras dan memantau Pelan Transformasi Sektor Awam JPM
 12. Menyelaras, memantau dan memudahcara pencapaian KPI Pengurusan Atasan JPM
 13. Memudahcara urusan pewujudan/pembubaran agensi di bawah JPM
 14. Menyelaras dan memantau MyPerformance dan MyPortfolio
 15. Merangka dan melaksana Program / Inisiatif Inovasi
  1. Hari Inovasi dan Kecemerlangan (HIK) JPM
  2. Kumpulan Kreatif dan Inovatif (KIK)
  3. Anugerah Inovasi JPM
 16. Merangka, melaksana dan memantau Program Inisiatif Kualiti, terutamanya pensijilan MS ISO 9001:2015
 17. Menyelaras dan memantau pematuhan Piagam Pelanggan JPM
 18. Memantau pelaksanaan penilaian Indeks System Star Rating (SSR) dan Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) di Jabatan / Agensi JPM
Seksyen
Fungsi
 1. Merancang keperluan perolehan bagi JPM dan Jabatan/Agensi di bawahnya;
 2. Mengurus dan melaksanakan urusan perolehan mengikut keperluan dan kehendak pelanggan serta stakeholder; dan
 3. Memantau serta menilai urusan perolehan bagi memastikan ia dilaksanakan mengikut dasar dan peraturan yang berkuat kuasa.
Seksyen
 • Stats on: 2023-10-02
 • Total visited pages: 3319
 • Total visitors: 1871
 • Average time: 00:28:30
 • Page per user: 1
 • Visitors counter
  874.360
 • Realtime stats
 • Users on page:
 • Visitors:
 • Logged users:
 • Total users:
Prestasi Belanja Mengurus Jabatan Perdana Menteri

Hubungi Kami

JABATAN PERDANA MENTERI
Setia Perdana 8, Kompleks Setia Perdana,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62502 Putrajaya, Malaysia
    2°56'10.4"N 101°41'40.0"E
 603-8000 8000
 603-8888 3904
qr
Web Mobile

Tag Awan

Tarikh Kemaskini :
Jumlah Pelawat :
Paparan terbaik menggunakan pelayar Mozilla Firefox dan Google Chrome dengan resolusi skrin 1366 x 768
Hak Cipta © 2021, Jabatan Perdana Menteri
100940